لیست قیمت دفاتر ته چسب

خانه لیست قیمت دفاتر ته چسب

محصولات

کد محصولتصویر محصولنام محصولقیمت هر جلدتعداد در کارتنقیمت هر کارتن
650 50 برگ 2 خط ته چسب فانتزی پاپی6,020 تومان 136818,720 تومان
649 50 برگ نقاشی ته چسب فانتزی پاپی6,020 تومان 136818,720 تومان
648 100 برگ ته چسب کلاسیک پاپی جلد 13511,020 تومان 64705,280 تومان
647 80 برگ ته چسب کلاسیک پاپی جلد 1359,425 تومان 80754,000 تومان
646 100 برگ ته چسب کلاسیک پاپی12,035 تومان 64770,240 تومان
645 100 برگ ته چسب فانتزی پاپی12,035 تومان 64770,240 تومان
644 80 برگ ته چسب کلاسیک پاپی10,030 تومان 80802,400 تومان
643 80 برگ ته چسب فانتزی پاپی10,030 تومان 80802,400 تومان
642 50 برگ ته چسب کلاسیک پاپی6,020 تومان 136818,720 تومان
641 50 برگ ته چسب فانتزی پاپی6,020 تومان 136818,720 تومان
820 80 برگ ته چسب فانتزی10,850 تومان 1001,085,000 تومان
819 50 برگ ته چسب فانتزی نقاشی7,500 تومان 1601,200,000 تومان
818 50 برگ ته چسب فانتزی7,500 تومان 1601,200,000 تومان