لیست قیمت دفاتر کلاسیک

خانه لیست قیمت دفاتر کلاسیک

محصولات

کد محصولتصویر محصولنام محصولقیمت هر جلدتعداد در کارتنقیمت هر کارتن
834 200 برگ ته دوخت سلفون کلاسیک31,200 تومان 341,060,800 تومان
833 100 برگ ته دوخت سلفون فانتزی و کلاسیک17,350 تومان 54936,900 تومان
817 200 برگ جلد سخت کلاسیک تک سیم28,500 تومان 30855,000 تومان
873 100 برگ جلد سخت 2 خط کلاسیک تک سیم15,850 تومان 50792,500 تومان
816 100 برگ جلد سخت کلاسیک تک سیم15,850 تومان 54855,900 تومان
813 200 برگ طلقی کلاسیک27,000 تومان 36972,000 تومان
872 50 برگ طلقی 4 خط کلاسیک تک سیم8,700 تومان 1541,339,800 تومان
832 50 برگ طلقی 2 خط کلاسیک تک سیم8,350 تومان 1381,152,300 تومان
870 80 برگ طلقی 2 خط کلاسیک تک سیم11,900 تومان 901,071,000 تومان
824 100 برگ طلقی 2 خط کلاسیک تک سیم14,000 تومان 721,008,000 تومان