لیست قیمت دفاتر سیمی

خانه لیست قیمت دفاتر سیمی

محصولات

کد محصولتصویر محصولنام محصولقیمت هر جلدتعداد در کارتنقیمت هر کارتن
843 یادداشت طلقی متالیک 1/1632,500 تومان 521,690,000 تومان
842 یادداشت طلقی متالیک 1/854,000 تومان 281,512,000 تومان
877 یادداشت طلقی فانتزی 1/1635,000 تومان 521,820,000 تومان
876 یادداشت طلقی فانتزی 1/857,500 تومان 281,610,000 تومان
841 50 برگ جلد گلاسه نقاشی فانتزی رحلی تک سیم10,650 تومان 1001,065,000 تومان
840 50 برگ جلد سخت نقاشی فانتزی رحلی تک سیم13,800 تومان 801,104,000 تومان
839 100 برگ طلقی متالیک رحلی تک سیم22,500 تومان 861,935,000 تومان
817 200 برگ جلد سخت کلاسیک تک سیم28,500 تومان 30855,000 تومان
873 100 برگ جلد سخت 2 خط کلاسیک تک سیم15,850 تومان 50792,500 تومان
816 100 برگ جلد سخت کلاسیک تک سیم15,850 تومان 54855,900 تومان
815 100 برگ جلد سخت فانتزی تک سیم15,850 تومان 54855,900 تومان
814 200 برگ طلقی متالیک27,000 تومان 36972,000 تومان
813 200 برگ طلقی کلاسیک27,000 تومان 36972,000 تومان
872 50 برگ طلقی 4 خط کلاسیک تک سیم8,700 تومان 1541,339,800 تومان
832 50 برگ طلقی 2 خط کلاسیک تک سیم8,350 تومان 1381,152,300 تومان
831 50 برگ طلقی نقاشی فانتزی تک سیم8,350 تومان 1541,285,900 تومان
830 50 برگ طلقی طرح پینتو تک سیم8,350 تومان 1381,152,300 تومان
871 80 برگ طلقی نقاشی فانتزی تک سیم11,900 تومان 901,071,000 تومان
870 80 برگ طلقی 2 خط کلاسیک تک سیم11,900 تومان 901,071,000 تومان
827 80 برگ طلقی متالیک طرح پینتو تک سیم11,900 تومان 901,071,000 تومان
824 100 برگ طلقی 2 خط کلاسیک تک سیم14,000 تومان 721,008,000 تومان
823 100 برگ طلقی متالیک طرح پینتو تک سیم14,000 تومان 721,008,000 تومان