دفتر شاپ

فروش عمده دفتر و لوازم التحریر

جهت استعلام موجودی و قیمت ها تماس بگیرید

09191511672 - 09124532980

قیمت های استثنایی و بی نظیر دفتر و لوازم التحریر

لیست محصولات کانال تلگرام دفترشاپ
background
"چاپ و تولید دفتر با طرح اختصاصی شما"
جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

دفاتر پاشا

100 برگ ته دوخت چرمی 21,500 تومان
50 برگ طلقی نقاشی فانتزی تک سیم 8,350 تومان
80 برگ ته چسب فانتزی 10,850 تومان
50 برگ طلقی 4 خط کلاسیک تک سیم 8,700 تومان
100 برگ کلاسوری چرمی ساده قفل فلزی 44,000 تومان
100 برگ طلقی کلاسیک تک سیم 14,000 تومان
80 برگ طلقی متالیک طرح پینتو تک سیم 11,900 تومان
100 برگ جلد سخت کلاسیک تک سیم 15,850 تومان
100 برگ طلقی متالیک طرح پینتو تک سیم 14,000 تومان
50 برگ طلقی کلاسیک تک سیم 8,350 تومان
100 برگ کلاسوری سلفونی قفل پلاستیکی 24,300 تومان
200 برگ کلاسوری جاجیم قفل فلزی 53,400 تومان

دفاتر پاپی

100 برگ ته چسب کلاسیک پاپی 12,035 تومان
100 برگ ته چسب کلاسیک پاپی جلد 135 11,020 تومان
60 برگ منگنه ای کلاسیک پاپی 5,765 تومان
50 برگ منگنه ای کلاسیک پاپی 4,610 تومان
50 برگ نقاشی منگنه ای فانتزی پاپی 4,610 تومان
80 برگ منگنه ای کلاسیک پاپی 7,685 تومان
80 برگ ته چسب فانتزی پاپی 10,030 تومان
50 برگ 2 خط ته چسب فانتزی پاپی 6,020 تومان
80 برگ منگنه ای فانتزی پاپی 7,685 تومان
80 برگ ته چسب کلاسیک پاپی جلد 135 9,425 تومان
40 برگ نقاشی منگنه ای فانتزی پاپی 3,915 تومان
50 برگ ته چسب کلاسیک پاپی 6,020 تومان

دفاتر سیمی

80 برگ طلقی نقاشی فانتزی تک سیم 11,900 تومان
یادداشت طلقی متالیک 1/16 32,500 تومان
80 برگ طلقی 2 خط کلاسیک تک سیم 11,900 تومان
50 برگ طلقی طرح پینتو تک سیم 8,350 تومان
80 برگ طلقی متالیک طرح پینتو تک سیم 11,900 تومان
50 برگ طلقی نقاشی فانتزی تک سیم 8,350 تومان
100 برگ جلد سخت فانتزی تک سیم 15,850 تومان
100 برگ جلد سخت کلاسیک تک سیم 15,850 تومان
200 برگ طلقی کلاسیک 27,000 تومان
50 برگ طلقی 2 خط کلاسیک تک سیم 8,350 تومان
50 برگ جلد سخت نقاشی فانتزی رحلی تک سیم 13,800 تومان
100 برگ طلقی متالیک رحلی تک سیم 22,500 تومان

دفاتر منگنه ای

60 برگ منگنه ای فانتزی پاپی 5,765 تومان
50 برگ 2 خط منگنه ای فانتزی پاپی 4,610 تومان
40 برگ منگنه ای کلاسیک پاپی 3,915 تومان
50 برگ نقاشی منگنه ای فانتزی پاپی 4,610 تومان
50 برگ منگنه ای فانتزی پاپی 4,610 تومان
40 برگ نقاشی منگنه ای فانتزی پاپی 3,915 تومان
40 برگ منگنه ای فانتزی پاپی 3,915 تومان
80 برگ منگنه ای فانتزی پاپی 7,685 تومان
50 برگ منگنه ای کلاسیک پاپی 4,610 تومان
80 برگ منگنه ای کلاسیک پاپی 7,685 تومان
60 برگ منگنه ای کلاسیک پاپی 5,765 تومان

دفاتر ته چسب

80 برگ ته چسب کلاسیک پاپی جلد 135 9,425 تومان
100 برگ ته چسب فانتزی پاپی 12,035 تومان
80 برگ ته چسب فانتزی پاپی 10,030 تومان
50 برگ نقاشی ته چسب فانتزی پاپی 6,020 تومان
100 برگ ته چسب کلاسیک پاپی 12,035 تومان
50 برگ ته چسب فانتزی 7,500 تومان
50 برگ 2 خط ته چسب فانتزی پاپی 6,020 تومان
80 برگ ته چسب کلاسیک پاپی 10,030 تومان
100 برگ ته چسب کلاسیک پاپی جلد 135 11,020 تومان
50 برگ ته چسب فانتزی پاپی 6,020 تومان
80 برگ ته چسب فانتزی 10,850 تومان
50 برگ ته چسب کلاسیک پاپی 6,020 تومان

دفاتر فانتزی

100 برگ جلد سخت فانتزی تک سیم 15,850 تومان
50 برگ طلقی نقاشی فانتزی تک سیم 8,350 تومان
80 برگ ته چسب فانتزی 10,850 تومان
80 برگ طلقی نقاشی فانتزی تک سیم 11,900 تومان
50 برگ جلد سخت نقاشی فانتزی رحلی تک سیم 13,800 تومان
100 برگ طلقی فانتزی تک سیم 14,000 تومان
50 برگ ته چسب فانتزی 7,500 تومان
100 برگ ته دوخت سلفون فانتزی و کلاسیک 17,350 تومان
50 برگ جلد گلاسه نقاشی فانتزی رحلی تک سیم 10,650 تومان
50 برگ ته چسب فانتزی نقاشی 7,500 تومان

دفاتر کلاسیک

200 برگ طلقی کلاسیک 27,000 تومان
100 برگ جلد سخت کلاسیک تک سیم 15,850 تومان
100 برگ ته دوخت سلفون فانتزی و کلاسیک 17,350 تومان
200 برگ جلد سخت کلاسیک تک سیم 28,500 تومان
50 برگ طلقی 2 خط کلاسیک تک سیم 8,350 تومان
50 برگ طلقی 4 خط کلاسیک تک سیم 8,700 تومان
100 برگ جلد سخت 2 خط کلاسیک تک سیم 15,850 تومان
80 برگ طلقی 2 خط کلاسیک تک سیم 11,900 تومان
200 برگ ته دوخت سلفون کلاسیک 31,200 تومان
100 برگ طلقی 2 خط کلاسیک تک سیم 14,000 تومان

دفاتر کلاسوری

100 برگ کلاسوری سلفونی قفل فلزی 33,300 تومان
100 برگ کلاسوری چرمی طرح شانل قفل پلاستیکی 34,200 تومان
100 برگ کلاسوری چرمی ساده قفل فلزی 44,000 تومان
200 برگ کلاسوری چرمی طرح شانل قفل فلزی 56,700 تومان
200 برگ کلاسوری سلفونی قفل فلزی 45,900 تومان
100 برگ کلاسوری چرمی طرح شانل قفل فلزی 44,000 تومان
کاغد یدک کلاسور 26 سوراخ 13,700 تومان
100 برگ کلاسوری جاجیم قفل پلاستیکی 32,500 تومان
200 برگ کلاسوری جاجیم قفل فلزی 53,400 تومان
200 برگ کلاسوری چرمی ساده قفل فلزی 56,700 تومان
100 برگ کلاسوری چرمی ساده قفل پلاستیکی 34,200 تومان
100 برگ کلاسوری سلفونی قفل پلاستیکی 24,300 تومانجهت استعلام تخفیف قیمت ها تماس بگیرید!

09191511672 - 09124532980

حیدری جهانتاب